Info om handledning

Om handledning i psykosocialt arbete

Om handledning - ärendehandledning

I ärendehandledning är ofta själva arbetsuppgifterna i fokus och hur man handlägger. Inom familjerätt handlar det om kommunal familjerätt såsom yttranden, vårdnad-, boende-, umgänges-utredningar, samarbetssamtal, umgängesstöd,  fader- och föräldraskapsutredningar, adoptionsutredningar etc.


Hur man gör konkret, praxis, viktiga avvägningar och hur man kan hantera komplicerade ärenden. Det är också relevant hur man som handläggare påverkas av arbetet och de olika klienter man möter.

grupphandledning

Micaela Hoppe är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid Marie Cederskiöld högskola 2017 - 2018, 30 hp. Under 2024 genomför hon den kompletterande kursen om ytterligare 15 hp. 


Micaela Hoppe ingår i styrelsen för Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete sedan 2021. 

Om handledning - processhandledning

I psykosocial processhandledning har man de inre processerna i fokus; vad som händer inuti de handledda i deras arbete i mötet med klienter och hur påverkas de av det som sker i arbetsgruppen.


Hur påverkar vi varandra i arbetsgruppen? Vad sker uttalat och outtalat? Grupprocesser är kraftfulla och det kan vara värdefullt att bli medveten om dem.


Processhandledningen är en viktig möjlighet för avlastning i svåra klientärenden, uppmärksamma hur arbetet påverkar de handledda, med de projiceringar och parallellprocesser som kan uppstå. Likaväl är det en möjliggörare för att hitta nya vägar framåt och uppmärksamma omedvetna mönster.


I processhandledning finns möjlighet att arbeta mer medvetet med gruppen som team och arbetsredskap.