Medling

MEDLING

VÅRDNAD /BOENDE /UMGÄNGE

Allmänt om medling i tvister runt barn

Medling mellan separerade föräldrar kan användas i samband med tvister. Det är ett viktigt alternativ till kommunens uppdrag att utreda och bedöma det bästa vårdnads-, boende- och umgängesalternativet för barnet.


Om föräldrarna vid tingsrättsprocessen kommer överens om medling innebär det att de under handledning av en medlare har fyra veckor till förfogande för att hitta en samförståndslösning. Detta är ett alternativ till att låta tvisten avgöras av domstolen. Medlingstiden kan förlängas och det kan vara möjligt att pröva en lösning under en tid och låta tingsrättsprocessen vara vilande.


När en dom fallit och den inte efterföljs, kan en förälder begära verkställighet av domen vid  tingsrätten. Ofta utses då en medlare. Denna typ av medling ser annorlunda ut än en medling vid en inledande tvist. Medlaren har här två veckor till förfogande att tillsammans med föräldrarna lösa situationen med utgångspunkt från den dom som redan finns.


Samarbetssamtal är en typ av medling. Den erbjuds av kommunen för att hjälpa föräldrar att komma överens runt barnen. Föräldrar ska i första hand använda sig av samarbetssamtal när de behöver hjälp i sitt samarbete runt barnen. Inom ramen för samarbetssamtal är det möjligt att skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge.